Czytasz: Strona g┼é├│wna · PISmo Luba??skie


 

POWIAT LUBA??SKI Ô?? STRACONE SZANSEÔ??. 10-07-2014

Rozpocz─??? si─? kolejny sezon urlopowy. A my rozpoczynamy poszukiwanie miejsc, gdzie mo??na wypocz─?─? i sp─?dzi─? kilka wolnych dni.


Niestety walory turystyczne Powiatu Luba??skiego, tak szumnie podkre??lane w wielu folderach i przewodnikach, nie s─? wykorzystywane. Najwi─?ksze zbiorniki wodne: Jezioro Z??otnickie i Jezioro Le??nia??skie, z roku na rok, z sezonu na sezon, przyci─?gaj─? coraz mniej turyst??w. Odbija si─? to niekorzystnie na osobach prowadz─?cych dzia??alno??─? gospodarcz─? w ich blisko??ci ale i uderza w ca??─? spo??eczno??─?. Przecie?? to mali i ??redni przedsi─?biorcy daj─? najwi─?cej miejsc pracyÔ??

Tymczasem od kilku lat trwa niszczenie turystycznego znaczenia Jeziora Le??nia??skiego i Jeziora Z??otnickiego. Pomijamy braki infrastruktury np. oczyszczalni ??ciek??w. Najwa??niejszym ciosem w bran??─? turystyczn─? by?? zakaz uprawiania sport??w motorowodnych na najwi─?kszych akwenach w Powiecie Luba??skim, kt??ry rozpocz─?to egzekwowa─? rok temu.

W ca??─? dyskusj─?, kt??ra odbywa??a si─? m. in. na tym forum, nie w??─?czali??my si─?. Dla nas by??o oczywistym, ??e mo??na si─? porozumie─? i mo??na pogodzi─? racje ekolog??w, w─?dkarzy i motorowodniak??w a uchwa??y gmin i sejmiku musz─? by─? zgodne z ustaw─?.

Wystarczy spr??bowa─? rozwa??y─? kilka argument??w. Po pierwsze sport??w motorowodnych nie uprawia si─? przez ca??y rok i ca??─? dob─?. Po drugie mo??na wyznaczy─? cz─???ci akwen??w wy??─?czone z ruchu sprz─?tu wodnego. Po trzecie policja powinna czuwa─? nad przestrzeganiem prawa na akwenach a administracja samorz─?dowa u??atwia─? organizacj─? korzystania z akwen??w.

W obecnym stanie prawnym akweny dos??ownie Ô????wiec─? pustkamiÔ?Ł. Motorowodniacy wyjechali do np. Rakowic, gdzie jest tworzona dla nich baza, r??wnie?? noclegowa. Motorowodniacy ju?? dzi?? znale??li tam du??o zbudowanej dla nich infrastruktury i profesjonaln─? pomoc techniczn─?.

Co najwa??niejsze, tam p??ac─? za mo??liwo??─? uprawiania swojego hobby. I to jest najwa??niejszeÔ?? pieni─?dze zostawiaj─? w innym miejscu, poza Powiatem Luba??skim. Tym samym tam generuj─? wzrost zatrudnienia.

I jeszcze jedna refleksja. Wiele os??b walcz─?cych z mo??liwo??ci─? uprawiania na terenie Powiatu Luba??skiego sport??w motorowodnych m??wi i pisze, ??e jednym z filar??w jego rozwoju powinna by─? turystyka. Zapytamy: ale w jaki spos??b? Tworz─?c skansen i przeganiaj─?c turyst??w, tak??e tych z zagranicy, kt??rzy zostawiali w le??nia??skich i z??otnickich o??rodkach oko??o 40 euro dziennie?

Je??li kto?? chce rozwija─? turystyk─?, jego celem powinno by─? zatrzymanie turyst??w na kilka dni, tygodniÔ?? Tymczasem poza ??wieradowem-Zdr??j ??adna z gmin takich mo??liwo??ci nie maÔ??. Tymczasem wielki potencja?? Stowarzyszenia Sport??w Motorowodnych Ô??OrkanÔ?Ł w organizowaniu imprez motorowodnych na terenie gmin naszego powiatu zosta?? zmarnowany a osoby, kt??re przez prawie dwadzie??cia lat kiedy uchwa??y gmin nie by??y stosowane, a wr─?cz zapomniane, inwestowa??y w domki i sprz─?t nara??one na straty.

Obecnie trwaj─? prace nad zmian─? tego stanu rzeczy w Sejmiku Wojew??dztwa Dolno??l─?skiego. W??adze gmin nie by??y zainteresowane zmian─? stanu prawnego i umo??liwieniem rozwoju ruchu turystycznego w regionie. Na czym skorzystali inniÔ?? Ale mo??e mimo wszystko zastosuje si─? w ko??cu zasad─?, ??e lepiej p????noÔ?? .

Wojciech Zembik i Pawe?? Mas??owski


10.07.2014. 17:37

PISmo Luba??skie 25-01-2013

Oddajemy do Pa??stwa r─?k 4ty numer "PISma Luba??skiego".

25.01.2013. 12:42

Uwarunkowania zmiany ustawowego wieku emerytalnego w Polsce w 2012 roku 02-03-2012

Prof. dr hab. J??zefina Hrynkiewicz

Uwarunkowania zmiany ustawowego wieku emerytalnego w Polsce w 2012 roku.

Zamiar wyd??u??enia ustawowego wieku emerytalnego od 2013 roku do 67 lat to jest o 7 lat dla kobiet i o 2 lata dla m─???czyzn nie ma uzasadnienia w obecnej sytuacji demograficznej, ekonomicznej, spo??ecznej i prawnej.

Czytaj dalej 02.03.2012. 17:08

Stanowisko Prawa i Sprawiedliwo??ci w sprawie podniesienia ustawowego wieku emerytalnego 02-03-2012

Stanowisko Prawa i Sprawiedliwo??ci w sprawie podniesienia ustawowego wieku emerytalnego

Prawo i Sprawiedliwo??─? stoi na stanowisku, ??e nale??y utrzyma─? obecnie obowi─?zuj─?ce rozwi─?zania gwarantuj─?ce prawo do emerytury kobietom od 60 roku ??ycia, m─???czyznom od 65 roku, oraz wymagany sta?? ubezpieczeniowy (20 lat kobiety i 25 lat m─???czy??ni). Sprzeciwia si─? podwy??szeniu obowi─?zkowego wieku emerytalnego do 67 lat. Popiera natomiast rozwi─?zania sprzyjaj─?ce wyd??u??eniu czasu pracy ponad ustawowy wiek emerytalny dla os??b, kt??re chc─? i mog─? pracowa─?. Popieramy dobrowolne zatrudnienie os??b zdolnych do pracy po przekroczeniu obowi─?zuj─?cego wieku emerytalnego. Praca ponad ustawowy wiek emerytalny to wyb??r i prawo; a nie narzucany - bez wzgl─?du na warunki rodzinne, stan zdrowia, sprawno??─?, zdolno??─? do pracy i mo??liwo??ci zatrudnienia - przymus.

Czytaj dalej 02.03.2012. 17:00

Dlaczego Prawo i Sprawiedliwo??─? ? 03-11-2010

S??owo partia w odniesieniu do PiS-u pr??buje si─? skojarzy─? z re??imowymi organizacjami , kt??re oderwane od zwyk??ych przedstawicieli spo??ecze??stwa s??u??─? do ich represjonowania i dzia??ania na ich szkod─? broni─?c interes??w w─?skiej grupy swoich przedstawicieli. A przecie?? w przypadku tej partii mamy do czynienia z organizacj─? , kt??ra skupia rzesz─? uczciwych patriot??w z uporem walcz─?cych o interesy Polski i Polak??w na ka??dym szczeblu w??adzy jaki aktualnie jest w jej gestii. Kolejnym mitem jest to, ??e inn─? spraw─? jest w??adza centralna w pa??stwie w kt??rej to udzia?? bior─? partie polityczne a czym innym jest samorz─?d terytorialny.

Czytaj dalej 03.11.2010. 00:05

<< Pierwsza strona < Poprzednia strona [1 / 2] Nast─Öpna strona > Ostatnia strona >>